آویز طلای زنانه آدرینا

۱۰,۷۴۰,۰۰۰ تومان
 آویز آدرینا به سنگ فیروزه نیشابوری طبیعی همراه با شناسنامه معتبر از موسسه گوهرشناسی می باشد.
مبلغ محاسبه شده برای مدال سوفیا بدون زنجیر می باشد

آویز طلای زنانه جواهر

۱۷,۲۲۹,۰۰۰ تومان
آویز جواهر فیروزه مزین به فیروزه ی نیشابوری به همراه شناسنامه

آویز طلای زنانه ملیله

۲۵,۳۵۳,۰۰۰ تومان
آویز ملیله فیروزه مزین به سنگ فیروزه طبیعی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

آویز طلای زنانه ملیله فیروزه

۲۷,۶۱۴,۰۰۰ تومان
آویز ملیله فیروزه مزین به سنگ فیروزه طبیعی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

مدال طلا زنانه وقار فیروزه

۱۲,۵۱۹,۰۰۰ تومان

آویز مزین به سنگ فیروزه طبیعی نیشابور همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

مدال طلای زنانه آدرینا

۲۰,۲۰۶,۰۰۰ تومان
مدال آدرینا مزین به سنگ فیروزه طبیعی
این مدال مزین به فیروزه نیشابوری طبیعی و همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.
مبلغ محاسبه شده برای برای این مدال  بدون زنجیر می باشد

مدال طلای زنانه رویال

۶,۵۰۷,۰۰۰ تومان
مدال رویال  مزین به سنگ فیروزه  نیشابوری طبیعی و همراه با شناسنامه معتبراز موسسه گوهرشناسی می باشد.

نیم ست طلای زنانه ادرینا

۶۸,۷۵۹,۰۰۰ تومان
نیم ست آدرینا مزین به سنگ فیروزه طبیعی نیشابوری است و
مبلغ محاسبه شده برای نیم ست آدرینا بدون زنجیر می باشد