طلای 18 عیار: ---
قیمت تمامی محصولات به صورت لحظه ای می باشد
طلای 18 عیار: ---

قیمت بصورت لحظه ای می باشد

انگشتر طلا زنانه بدون نگین

انگشتر طلا زنانه بدون نگین

طبقه بندی محصول
محدوده قیمت
071،696،000
رنگ طلا
وزن طلا
سنگ مورد استفاده
انگشتر طلا حلقه ست

انگشتر طلا ۱۰۸۴۱۱

7,785,000 تومان
انگشتر طلا حلقه ست

انگشتر طلا ۱۰۸۴۱۲

6,963,000 تومان
انگشتر طلا بولگاری

انگشتر طلا بولگاری

25,024,000 تومان26,529,000 تومان
انگشتر طلا زنانه پرنس

انگشتر طلا پرنس

16,304,000 تومان
انگشتر طلا زنانه گراف

انگشتر طلا چند ضلعی

10,274,000 تومان
انگشتر طلا رولکس

انگشتر طلا رولکس

15,963,000 تومان
انگشتر طلا زنانه آیه

انگشتر طلا زنانه آیه

24,827,000 تومان31,054,000 تومان
انگشتر طلا زنانه الینا ( طلا ۲۱ عیار )

انگشتر طلا زنانه الینا ( طلا ۲۱ عیار )

14,956,000 تومان23,930,000 تومان
انگشتر طلا زنانه حلقه ای آینه ای

انگشتر طلا زنانه حلقه ای آینه ای

3,011,000 تومان7,077,000 تومان
انگشتر طلا زنانه شکوفه

انگشتر طلا زنانه شکوفه

20,796,000 تومان21,186,000 تومان
انگشتر طلا زنانه کالر فول

انگشتر طلا زنانه کالر فول

14,639,000 تومان14,709,000 تومان
انگشتر طلا کم اجرت

انگشتر طلا کم اجرت

24,064,000 تومان
انگشتر طلا کم اجرت

انگشتر طلا کم اجرت

11,264,000 تومان
انگشتر طلا گراف

انگشتر طلا گراف

20,447,000 تومان20,956,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر بی‌نهایت

1,423,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا پهن

5,336,000 تومان
انگشتر طلا حلقه ست

انگشتر طلا حلقه ست

7,095,000 تومان7,226,000 تومان
انگشتر طلا حلقه ست

انگشتر طلا حلقه ست

6,277,000 تومان7,062,000 تومان
انگشتر طلا حلقه ست

انگشتر طلا حلقه ست

7,982,000 تومان8,934,000 تومان
انگشتر طلا حلقه ست

انگشتر طلا حلقه ست

9,033,000 تومان9,558,000 تومان
انگشتر طلا زنانه آس

انگشتر طلا زنانه آس

10,840,000 تومان
انگشتر طلا زنانه نیلسون ۲

انگشتر طلا زنانه نیلسون ۲

12,081,000 تومان12,333,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مار

8,894,000 تومان
انگشتر طلا زنانه پارمیس

انگشتر طلا موج

14,805,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

2,988,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,874,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,471,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

3,486,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,969,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,443,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

6,297,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

2,917,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

3,557,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

2,775,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

3,913,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,115,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,336,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

2,846,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

11,385,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

10,210,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

9,855,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,194,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

6,937,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,625,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,115,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

6,048,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

6,404,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,763,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

3,344,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

9,036,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

12,310,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

6,439,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,265,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,329,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

15,725,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

9,784,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

10,566,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

10,744,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

11,278,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

9,036,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

10,139,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,969,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,578,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

8,538,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

13,768,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

12,238,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,471,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,827,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

12,808,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

10,317,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

14,587,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

13,164,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

10,673,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

9,606,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,471,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

13,768,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

15,085,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

8,609,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

13,270,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

9,855,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,269,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,625,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

2,917,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

13,164,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

3,166,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

3,557,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

6,475,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,507,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,621,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,230,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

11,064,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,945,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,340,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

6,831,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,977,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

1,423,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

11,385,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

1,956,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,613,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,400,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,554,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

1,565,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,838,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

15,690,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

9,997,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

8,716,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

6,119,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,016,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

1,458,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,016,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,550,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

1,636,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

1,529,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

10,282,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

3,771,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

15,476,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

1,778,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,198,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,447,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

9,890,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,162,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

1,458,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,091,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

2,383,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,364,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,731,000 تومان

انگشتر طلا مینیمال

3,202,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

6,439,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,803,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,909,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

3,913,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,376,000 تومان

انگشتر کارتیر نیلی

26,466,000 تومان

انگشتر طلا از زیورآلات و اکسسوری‌های است که مردان و زنان زیادی از آن در استایل روزمره خود استفاده می‌کنند. در این میان انگشتر طلا زنانه اکسسوری‌ای محسوب می‌شود که زنان و دختران علاقه بیشتری به آن نشان می‌دهند. انگشتر طلا زنانه بدون نگین از آن دسته انگشترهایی است که مورد پسند افراد زیادی قرار دارد و به خاطر بدون نگین بودنشان مخاطبان زیادی دارد؛ همچنین لازم به ذکر است که تنوع در این دسته از انگشتر بسیار بالا است. مجموعه طلا جواهری حقانی انگشتر طلا زنانه بدون نگین را در تنوع بالا عرضه کرده است که تمامی آن‌ها توسط طراحان خلاق به صورت دست ساز تولید و عرضه شده‌اند؛ لازم به ذکر است که انگشتر طلا زنانه مجموعه حقانی هر نوع سلیقه‌ای را پوشش می‌دهد و شما می‌توانید با خیال آسوده انگشتر خود را خریداری کنید؛ در غیر این صورت امکان ساخت طلای سفارشی را برای متقاضیان خود فراهم کرده است تا متقاضیان بتوانند انگشتر طلا خود را به آن سفارش دهند و شخصی سازی کنند.

معرفی انگشتر طلا زنانه بدون نگین

انگشتر طلا زرد زنانه بدون نگین از آن دسته از اکسسوری‌هایی است که استایل فرد را تکمیل می‌کند. این نوع اکسسوری مدل‌ها و طرح‌های بسیار متنوع دارد که هر فرد بتواند با سلایق متفاوت بهترین انتخاب را داشته باشد. برخی از زنان که به انگشتر طلا سفید زنانه بدون نگین بسیار علاقه دارند و به یک سبک از انگشتر طلا زنانه بدون نگین جدید و امروزی تبدیل شده است که بتوانند آن را با همه استایل‌های خود ست کنند. در صورتی که انگشتر طلا زرد زنانه یک انتخاب جاودانه و همیشگی محسوب می‌شود. فراموش نکنید که تنوع انگشتر طلا زنانه بدون نگین در مجموعه حقانی بسیار زیاد است؛ پس می‌توانید انواع آن‌ها را مشاهده کنید و آن چه را که به سلیقه شما نزدیک است انتخاب کنید. لازم به ذکر است که مجموعه حقانی با سابقه 45 ساله‌ای که دارد توانسته است توسط بهترین طراحان جواهر و طلا زیباترین انگشترهای طلا و… را طراحی و تولید کند. همچنین تنوع بالایی در حلقه ازدواج و نامزدی زنانه وجود دارد که همین تنوع بالا انتخاب را برای زوج‌ها راحت کرده است و پس از دیدن چند نمونه سریعا انگشتر طلا خود را انتخاب می‌کنند.

توضیحات انگشتر طلا زنانه بدون نگین مجموعه حقانی

مجموعه حقانی تیم طراحی خلاقی دارد که تمامی مدل‌های مجموعه را طراحی و تولید می‌کند؛ اما در نظر داشته باشید که حقانی ساخت طلای سفارشی را نیز قبول می‌کند. شما می‌توانید توسط تیم طراحی حرفه‌ای و خلاق حقانی سفارشات انگشتر طلا بدون نگین خود را مانند آنچه که در ذهن دارید دریافت کنید؛ همچنین تیم طراحی حقانی مشاوره صحیحی در مورد طراحی انگشتر طلا زنانه بدون نگین به شما می‌دهد؛ از جهت این که مجموعه حقانی با سابقه 45 ساله‌ای دارند، می‌تواند به درستی تشخیص دهند که چه نوع انگشتر طلا به دستانتان می‌آید تا بهترین مدل را برای شما طراحی و تولید کنند. بسته به اینکه دستان شما انگشتانی کشیده و ظریف دارد یا دارای چین و چروک است انتخاب انگشتر بین انگشتر ظریف یا درشت متفاوت می‌شود که در اکثر موارد برای انگشتان کشیده انگشترهای ظریف و برای انگشت‌هایی که کوتاه یا چین و چروک دارد انگشتر درشت بهترین پیشنهاد است.

قیمت انگشتر طلا زنانه بدون نگین

ویژگی‌های زیادی وجود دارد که بر قیمت طلا تاثیر گذار است ویژگی‌هایی مانند عیار طلا که تاثیر مستقیمی بر روی قیمت طلا دارد؛ به طور مثال انگشتری را در نظر بگیرید، قیمت انگشتر طلا نگین دار با قیمت انگشتر طلا زنانه بدون نگین نیز تفاوت دارد. لازم به ذکر است که مجموعه حقانی امکانی را فراهم کرده است که متقاضیان بتوانند طلا خود را با عیار 21 سفارش دهند. ویژگی دیگری که بر قیمت انگشتر طلا زنانه تاثیر بسزایی دارد وزن طلا موجود در انگشتر طلا بدون نگین است که انگشترها در وزن‌های متفاوتی طراحی و عرضه می‌شوند و هر کدام قیمت‌های متفاوتی دارند.

خرید انگشتر طلا زنانه بدون نگین

برای خرید انگشتر طلا زنانه بدون نگین باید به نکاتی توجه کنید تا بتوانید بهترین خرید را داشته باشید. در زمان خرید به نکاتی مثل رنگ پوست دست توجه کنید تا بتوانید تشخیص دهید چه رنگ انگشتر طلایی به دست شما می‌‌آید و انتخاب شما از بین انگشتر طلا زرد زنانه و انگشتر طلا سفید زنانه کدام است. نکته دیگری که می‌توانید به آن توجه کنید کشیدگی انگشتان دست است که شما می‌توانید متناسب با آن انگشتر طلا زنانه بدون نگین ظریف یا درشت خریداری کنید. اگر قصد خرید انگشتر طلا بدون نگین را دارید می‌توانید با مراجعه به مجموعه حقانی بهترین انتخاب را داشته باشید. شما با خرید از طلا و جواهری حقانی می‌توانید خرید هوشمندانه‌ای داشته باشید و دقیقا آن چیزی را که می‌خواهید خریداری کنید البته لازم است بدانید که اگر از بین مدل‌ انگشتر طلا زنانه بدون نگین نتوانستید آن چه که سلیقه شما است را پیدا کنید می‌توانید به تیم طراحی حقانی سفارش دهید تا آن‌ها متناسب با سلیقه شما انگشتر طلا زنانه را برای شما بسازند.

سبد خرید
طبقه بندی محصول
محدوده قیمت
071،696،000
رنگ طلا
وزن طلا
سنگ مورد استفاده
برای دریافت کد تخفیف شماره تماس خود را وارد کنید