آویز طلای زنانه آدرینا

۱۰,۷۶۷,۰۰۰ تومان
 آویز آدرینا به سنگ فیروزه نیشابوری طبیعی همراه با شناسنامه معتبر از موسسه گوهرشناسی می باشد.
مبلغ محاسبه شده برای مدال سوفیا بدون زنجیر می باشد

آویز طلای زنانه جواهر

۱۷,۲۶۷,۰۰۰ تومان
آویز جواهر فیروزه مزین به فیروزه ی نیشابوری به همراه شناسنامه

آویز طلای زنانه ملیله

۲۵,۴۰۱,۰۰۰ تومان
آویز ملیله فیروزه مزین به سنگ فیروزه طبیعی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

آویز طلای زنانه ملیله فیروزه

۲۷,۶۶۷,۰۰۰ تومان
آویز ملیله فیروزه مزین به سنگ فیروزه طبیعی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

مدال طلا زنانه وقار فیروزه

۱۲,۵۴۷,۰۰۰ تومان

آویز مزین به سنگ فیروزه طبیعی نیشابور همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

مدال طلای زنانه آدرینا

۲۰,۲۵۶,۰۰۰ تومان
مدال آدرینا مزین به سنگ فیروزه طبیعی
این مدال مزین به فیروزه نیشابوری طبیعی و همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.
مبلغ محاسبه شده برای برای این مدال  بدون زنجیر می باشد

مدال طلای زنانه رویال

۶,۵۱۹,۰۰۰ تومان
مدال رویال  مزین به سنگ فیروزه  نیشابوری طبیعی و همراه با شناسنامه معتبراز موسسه گوهرشناسی می باشد.