انگشتر طلای زنانه ۲۱ مولتی

۱۳,۳۷۱,۰۰۰ تومان
انگشتر ۲۱ مولتی مزین به زمرد و یاقوت کبود طبیعی  همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه ۲۱ مولتی

۱۳,۴۱۵,۰۰۰ تومان
انگشتر ۲۱ مولتی مزین به یاقوت کبود و یاقوت سرخ طبیعی  همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه مولتی

۱۰,۷۶۹,۰۰۰ تومان
انگشتر طلای زنانه مولتی مزین به سنگ آماتیست و سنگ آکوامارین طبیعی  همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه مولتی

۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر مولتی مزین به سنگ آماتیست و سنگ یاقوت طبیعی  همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه مولتی

۱۰,۶۰۹,۰۰۰ تومان
انگشتر مولتی مزین به سنگ سیترین و سنگ یاقوت طبیعی  همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

نیم ست طلای زنانه ۲۱ مولتی

۸۳,۲۲۶,۰۰۰ تومان
این ست مزین به سنگهای طبیعی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.