طلا 18 عیار: 3,819,893 تومان

قیمت سکه پارسیان

سکه-پارسیان-۵۰-سوت-(۰٫۰۵-گرمی-طلای-۱۸-عیار) (1)

55 عدد در انبار

سکه پارسیان ۵۰ سوت (۰٫۰۵ گرمی طلای ۱۸ عیار)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت سکه پارسیان ۰٫۱۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

138 عدد در انبار

سکه پارسیان ۱۰۰ سوت (۰٫۱۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار)

۴۱۸,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت سکه پارسیان ۰٫۱۵۰گرمی طلای ۱۸ عیار

43 عدد در انبار

سکه پارسیان ۱۵۰ سوت (۰٫۱۵۰گرمی طلای ۱۸ عیار)

۶۲۷,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت سکه پارسیان ۰٫۲۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

63 عدد در انبار

سکه پارسیان ۲۰۰ سوت (۰٫۲۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار)

۸۲۱,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت سکه پارسیان ۰٫۲۵۰گرمی طلای ۱۸ عیار

20 عدد در انبار

سکه پارسیان ۲۵۰ سوت (۰٫۲۵۰گرمی طلای ۱۸ عیار)

۱,۰۲۶,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت سکه پارسیان 0.350گرمی طلای ۱۸ عیار

9 عدد در انبار

سکه پارسیان ۳۵۰ سوت (۰٫۳۵۰گرمی طلای ۱۸ عیار)

۱,۴۳۷,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت سکه پارسیان ۰٫۳۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

23 عدد در انبار

سکه پارسیان ۳۰۰ سوت (۰٫۳۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار)

۱,۲۳۱,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت سکه پارسیان ۰٫۴۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

9 عدد در انبار

سکه پارسیان ۴۰۰ سوت (۰٫۴۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار)

۱,۶۴۲,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت سکه پارسیان ۰٫۵۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

14 عدد در انبار

سکه پارسیان ۵۰۰ سوت (۰٫۵۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار)

۲,۰۳۴,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت سکه پارسیان ۰٫۶۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

17 عدد در انبار

سکه پارسیان ۶۰۰ سوت (۰٫۶۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار)

۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت سکه پارسیان ۰٫۷۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

11 عدد در انبار

سکه پارسیان ۷۰۰ سوت (۰٫۷۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار)

۲,۸۴۷,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان

17 عدد در انبار

سکه پارسیان ۸۰۰ سوت (۰٫۸۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار)

۳,۲۵۴,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت سکه پارسیان ۱ گرمی طلای ۱۸ عیار

23 عدد در انبار

سکه پارسیان ۱۰۰۰ سوت (۱ گرمی طلای ۱۸ عیار)

۴,۰۴۹,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت سکه پارسیان ۱٫۲۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

17 عدد در انبار

خرید و قیمت سکه پارسیان ۱٫۲۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

۴,۸۸۱,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت سکه پارسیان 1.500گرمی طلای ۱۸ عیار

30 عدد در انبار

خرید و قیمت سکه پارسیان ۱٫۵۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

۶,۱۰۲,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت سکه پارسیان ۰٫۹۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

7 عدد در انبار

‏ سکه پارسیان ۹۰۰ سوت (۰٫۹۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار)

۳,۶۶۱,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 1000 سوت (1 گرم طلای 18 عیار)

۳,۹۳۴,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/100 سوت طلای 18 عیار

۴۰۸,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/150 سوت طلای 18 عیار

۶۱۳,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/200 سوت طلای 18 عیار

۸۰۲,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/250 سوت طلای 18 عیار

۱,۰۰۲,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/300 سوت طلای 18 عیار

۱,۲۰۳,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/350 سوت طلای 18 عیار

۱,۴۰۳,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/050 سوت طلای 18 عیار

۲۱۰,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 1000 سوت (1 گرم طلای 18 عیار)

۳,۹۳۴,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/100 سوت طلای 18 عیار

۴۰۸,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/150 سوت طلای 18 عیار

۶۱۳,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/200 سوت طلای 18 عیار

۸۰۲,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/250 سوت طلای 18 عیار

۱,۰۰۲,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/300 سوت طلای 18 عیار

۱,۲۰۳,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/350 سوت طلای 18 عیار

۱,۴۰۳,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/050 سوت طلای 18 عیار

۲۱۰,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/400 سوت طلای 18 عیار

۱,۶۰۴,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/500 سوت طلای 18 عیار

۱,۹۸۶,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/600 سوت طلای 18 عیار

۲,۳۸۳,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/700 سوت طلای 18 عیار

۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/800 سوت طلای 18 عیار

۳,۱۷۸,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 0/900 سوت طلای 18 عیار

۳,۵۷۵,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 1/200 گرم طلای 18 عیار

۴,۷۶۷,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان گلد حقانی

ناموجود

پیش فروش سکه پارسیان حقانی با تگ امنیتی NFC به وزن 1/500 گرم طلای 18 عیار

۵,۹۵۹,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان مناسب برای هدیه ازدواج

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.05 سوتی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۷۲۸,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان مناسب برای هدیه ازدواج

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.1 سوتی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۱,۲۹۳,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان مناسب برای هدیه ازدواج

3 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.15 سوتی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۱,۹۲۱,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان مناسب برای هدیه ازدواج

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.2 سوتی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۲,۵۰۲,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان مناسب برای هدیه ازدواج

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.25سوتی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۳,۱۱۸,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان مناسب برای هدیه ازدواج

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.3 سوتی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۳,۷۳۴,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان مناسب برای هدیه ازدواج

2 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.4 سوتی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۴,۹۶۶,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان مناسب برای هدیه ازدواج

2 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.5 سوتی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۶,۱۴۱,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان مناسب برای هدیه ازدواج

2 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.6 سوتی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۷,۳۶۱,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان مناسب برای هدیه ازدواج

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.7 سوتی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۸,۵۸۲,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان مناسب برای هدیه ازدواج

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.8 سوتی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۹,۷۵۶,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان مناسب برای هدیه ازدواج

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 1.00 گرمی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۱۲,۱۸۶,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان مناسب برای هدیه ازدواج

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 1.200 گرمی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۱۴,۶۸۴,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان مناسب برای هدیه ازدواج

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 1.500 گرمی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۱۸,۳۴۵,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان مناسب برای هدیه ازدواج

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.35 سوتی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.35 سوت ویژه تولد و هدیه (دخترانه) به همراه ادکلن و کارت پستال ویژه کودک

۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.05 سوت ویژه تولد و هدیه (دخترانه) به همراه ادکلن و کارت پستال ویژه کودک

۹۳۸,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.1 سوت ویژه تولد و هدیه (دخترانه) به همراه ادکلن و کارت پستال ویژه کودک

۱,۵۰۳,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان

2 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.15 سوت ویژه تولد و هدیه (دخترانه) به همراه ادکلن و کارت پستال ویژه کودک

۲,۱۳۱,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.2 سوت ویژه تولد و هدیه (دخترانه) به همراه ادکلن و کارت پستال ویژه کودک

۲,۷۱۲,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.25سوت ویژه تولد و هدیه (دخترانه) به همراه ادکلن و کارت پستال ویژه کودک

۳,۳۲۸,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.3 سوت ویژه تولد و هدیه (دخترانه) به همراه ادکلن و کارت پستال ویژه کودک

۳,۹۴۴,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.4 سوت ویژه تولد و هدیه (دخترانه) به همراه ادکلن و کارت پستال ویژه کودک

۵,۱۷۶,۰۰۰ تومان

پک 3 عددی سکه پارسیان

1 عدد در انبار

پک 3 عددی سکه پارسیان 0.5 سوت ویژه تولد و هدیه (دخترانه) به همراه ادکلن و کارت پستال ویژه کودک

۶,۳۵۱,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۱٫۵۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۱٫۲۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

۲۹,۰۵۴,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۱٫۵۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۸۰۰ گرمی طلای ۱۸ عیار

۱۹,۳۸۲,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۱٫۵۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۵۰۰ گرمی طلای ۱۸ عیار

۱۲,۱۲۸,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۱٫۵۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۴۰۰ گرمی طلای ۱۸ عیار

۹,۸۰۲,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۱٫۵۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۳۵۰ گرمی طلای ۱۸ عیار

۸,۵۸۲,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۱٫۵۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۲۰۰ گرمی طلای ۱۸ عیار

۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۱٫۵۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۰۵۰ گرمی طلای ۱۸ عیار

۱,۴۱۸,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۱٫۵۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

5 عدد در انبار

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۱ گرمی طلای ۱۸ عیار

۲,۵۲۵,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۱٫۵۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

3 عدد در انبار

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۱۵ گرمی طلای ۱۸ عیار

۳,۷۶۹,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک دوازده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۱۵ گرمی طلای ۱۸ عیار

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک دوازده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۱۵ گرمی طلای ۱۸ عیار

۷,۴۹۹,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک دوازده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۱۵ گرمی طلای ۱۸ عیار

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک دوازده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۰۵۰ گرمی طلای ۱۸ عیار

۲,۷۶۲,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک دوازده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۱۵ گرمی طلای ۱۸ عیار

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک دوازده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۱۰۰ گرمی طلای ۱۸ عیار

۵,۰۱۲,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک دوازده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۱۵ گرمی طلای ۱۸ عیار

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک دوازده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۲۰۰ گرمی طلای ۱۸ عیار

۹,۸۰۲,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک دوازده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۱۵ گرمی طلای ۱۸ عیار

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک دوازده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۲۵ گرمی طلای ۱۸ عیار

۱۲,۲۴۳,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک دوازده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۱۵ گرمی طلای ۱۸ عیار

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک دوازده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۳۰۰ گرمی طلای ۱۸ عیار

۱۴,۶۸۴,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک دوازده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۱۵ گرمی طلای ۱۸ عیار

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک دوازده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۵۰۰ گرمی طلای ۱۸ عیار

۲۴,۲۱۸,۰۰۰ تومان

پک شانزده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک شانزده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۱۵ گرمی طلای ۱۸ عیار

۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان

پک شانزده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک شانزده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۲۰۰ گرمی طلای ۱۸ عیار

۱۲,۹۹۶,۰۰۰ تومان

پک شانزده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک شانزده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۳۵۰ گرمی طلای ۱۸ عیار

۲۲,۷۱۳,۰۰۰ تومان

پک شانزده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک شانزده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۱،۰۰ گرمی طلای ۱۸ عیار

۶۴,۲۱۲,۰۰۰ تومان

پک شانزده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک شانزده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۱۰۰ گرمی طلای ۱۸ عیار

۶,۶۳۹,۰۰۰ تومان

پک شانزده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان

1 عدد در انبار

خرید و قیمت پک شانزده عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۰٫۰۵۰ گرمی طلای ۱۸ عیار

۳,۶۳۸,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۱٫۵۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

ناموجود

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۱٫۵۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

۳۶,۳۰۸,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۱٫۵۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار

ناموجود

خرید و قیمت پک شش عددی سازمانی و سرمایه گذاری سکه پارسیان ۱،۰۰ گرمی طلای ۱۸ عیار

۲۴,۲۱۸,۰۰۰ تومان

سکه پارسیان به سکه‌هایی اطلاق می‌شود که توسط شرکت پارسیان طراحی و تولید می‌شوند. پارسیان یکی از شرکت‌های معتبر و معروف در زمینه تولید و عرضه سکه‌های جمهوری اسلامی ایران است. این سکه معمولا به عنوان یک هدیه شیک و ارزشمند برای مناسبت‌هایی مانند تولد، عروسی، سالگرد و… انتخاب می‌شود. این نوع از سکه مانند شمش طلا، به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گالری حقانی به عنوان معتبرترین مرکز خرید طلای آنلاین، آماده ارائه انواع جواهرات و سکه با بالاترین کیفیت و اعتبار است. با مراجعه به این وب سایت، می‌توانید انواع سکه‌های پارسیان را بررسی و قیمت‌ آن­‌ها را مقایسه کنید و سپس سکه‌های مورد نظر را به صورت آنلاین سفارش دهید.

سکه پارسیان، محصولی متمایز برای سرمایه‌گذاری

سکه پارسیان به دلیل داشتن عیار بالا، می‌تواند به عنوان یک محصول جذاب در بسته سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد. این سکه به دلیل قابلیت نقدشوندگی بالا، در زمان نیاز به پول نقد به سادگی و با قیمت مناسب قابل فروش است. علاوه بر این، به دلیل ارتباط مستقیم با بازار طلا، ارزش سکه پارسیان در طول زمان تحت تأثیر قیمت طلا قرار می‌گیرد و از این رو، سرمایه‌گذاران می‌توانند در زمان مناسب خرید و فروش سکه را انجام دهند تا به سود قابل توجهی دست یابند.

قیمت روز سکه پارسیان

‏قیمت سکه پارسیان‎، مانند هر نوع سکه دیگری، تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند حباب سکه قرار می‌گیرد. قیمت سکه پارسیان معمولاً بر اساس قیمت طلا در بازار جهانی و نرخ ارز تعیین می‌شود. علاوه بر آن، عواملی مانند وزن سکه، عرضه و تقاضا، شرایط بازار جواهرات، شرایط اقتصادی و سیاسی، نرخ تورم و نرخ بهره از عوامل دیگری هستند که می‌توانند قیمت سکه پارسیان را تحت تاثیر قرار دهند. توجه داشته باشید که قیمت سکه پارسیان ممکن است بین فروشندگان و در نقاط مختلف متفاوت باشد.

خرید انواع سکه پارسیان از حقانی

فروشگاه جواهری حقانی یکی از معروف‌ترین و قابل اعتمادترین فروشگاه‌های جواهرات و سکه در ایران است. این فروشگاه با سابقه طولانی در عرصه فروش جواهرات و سکه‌های ارزشمند، به یکی از مقاصد اصلی برای خریداران سکه پارسیان تبدیل شده است؛ همچنین، فروشگاه حقانی از نظر خدمات پس از فروش نیز بسیار حرفه‌ای عمل می‌کند. در صورت بروز هرگونه مشکل یا نیاز به مشاوره پس از خرید، تیم پشتیبانی فروشگاه تلاش می‌کند تا در کمترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ دهد. از طریق فروشگاه حقانی می‌توانید سکه پارسیان اصل و با کیفیت را سفارش دهید.

خرید آنلاین سکه پارسیان

برای خرید سکه پارسیان‎، می‌توانید از راه‌های مختلفی استفاده کنید. یکی از این روش‌ها، خرید سکه پارسیان آنلاین است. در این مورد باید به اصالت و اعتبار محصولات توجه کنید و مطمئن شوید که سکه‌هایی که خریداری می‌کنید، اصل و اورجینال هستند. با انتخاب جواهری حقانی خیالتان از بابت خرید آنلاین سکه پارسیان راحت خواهد بود، زیرا این مجموعه انواع سکه پارسیان را با تضمین اصالت و کیفیت عرضه می‌کند. فراموش نکنید که ارسال به اقصی نقاط کشور صورت می‌گیرد؛ 

عوامل تاثیرگذار بر قیمت سکه پارسیان

مواردی بسیاری می‌تواند بر قیمت سکه پارسیان تاثیرگذار باشد. در ادامه به بررسی آن‌ها پرداخته‌ایم.

نرخ ارز

همانطور که اطلاع دارید سکه پارسیان یک محصول ارزی است و قیمت سکه پارسیان با قیمت دلار رابطه مستقیم دارد. این بدین معناست که هر چه نرخ ارز و دلار بیشتر شود، قیمت طلای پارسیان نیز بیشتر می‌شود.

میزان تقاضا

میزان تقاضا با توجه به عوامل مختلفی تغییر می‌کند. زمانی که میزان تقاضا زیاد باشد قیمت سکه پارسیان افزایش و زمانی که میزان تقاضا کم باشد، قیمت سکه پارسیان کاهش پیدا می‌کند.

نوسانات قیمت طلا

قیمت طلا نیز تاثیر بسزایی در قیمت سکه پارسیان دارد. تاثیر قیمت طلای جهانی روی قیمت سکه پارسیان به صورت مستقیم است؛ پس با افزایش قیمت طلا، قیمت سکه پارسیان نیز زیاد می‌شود.

اوضاع سیاسی

اوضاع نابسامان کشور عامل دیگری است که باعث نوسانات قیمت سکه پارسیان می‌شود. در بازه‌هایی که کشور در اوضاع نابسامان است، عموما قیمت سکه پارسیان افزایش پیدا می‌کند.

مزایای خرید سکه پارسیان از جواهری حقانی

جواهری حقانی، مجموعه‌ای که بهترین خدمات را به شما ارائه می‌دهد و می‌توانید در آن با فراغ خاطر اقدام به خرید محصولات مورد نظر خود، از جمله دستبند طلا، سکه پارسیان و… کنید. فراموش نکنید که با خرید سکه پارسیان از مجموعه جواهری حقانی از مزایای زیادی برخوردار می‌شود. در ادامه به بررسی این مزایا پرداخته‌ایم.

  • بیمه ارسال کالا
  • گارانتی دائمی
  • بسته بندی شکیل
  • ارسال بین 3 تا 7 روز کاری
  • ارسال به اقصی نقاط کشور
  • امکان عودت کالا تا 7 روز

همچنین اگر می‌خواهید از شرایط دقیق ارسال اطلاع داشته باشید، می‌توانید به صفحه شرایط تحویل سفارشات مراجعه کنید.

دلیل بازگشت وجه