طلای 18 عیار: ---
قیمت تمامی محصولات به صورت لحظه ای می باشد
طلای 18 عیار: ---

قیمت بصورت لحظه ای می باشد

طبقه بندی محصول
محدوده قیمت
1،423،00015،725،000
رنگ طلا
وزن طلا
سنگ مورد استفاده
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر بی‌نهایت

1,423,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا پهن

5,336,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مار

8,894,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

2,988,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,874,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,471,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

3,486,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,969,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,443,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

6,297,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

2,917,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

3,557,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

2,775,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

3,913,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

1,778,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,115,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,336,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

2,846,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

11,385,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

10,210,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

9,855,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,194,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

6,937,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,625,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,115,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

6,048,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

6,404,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,763,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

3,344,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

9,036,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

12,310,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

6,439,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,265,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,329,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

15,725,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

9,784,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

10,566,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

10,744,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

11,278,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

9,036,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

10,139,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,969,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,578,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

8,538,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

13,768,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

12,238,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,471,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,827,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

12,808,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

10,317,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

14,587,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

13,164,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

10,673,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

9,606,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,471,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

13,768,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

15,085,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

8,609,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

13,270,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

9,855,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,269,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,625,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

2,917,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

13,164,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

3,166,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

3,557,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

6,475,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,507,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,621,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,230,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

11,064,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,945,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,340,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

6,831,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,977,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

1,423,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

11,385,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

1,956,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,613,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,400,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,554,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

1,565,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,838,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

15,690,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

9,997,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

8,716,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

6,119,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,016,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

1,458,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,016,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

5,550,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

1,636,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

1,529,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

10,282,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

3,771,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

15,476,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

1,778,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,198,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,447,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

9,890,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,162,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

1,458,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,091,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

2,383,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

7,364,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,731,000 تومان

انگشتر طلا مینیمال

3,202,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

6,439,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,803,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,909,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

3,913,000 تومان
انگشتر طلا مینیمال

انگشتر طلا مینیمال

4,376,000 تومان

سبک‌های متنوعی در صنعت مد و فشن مخصوصا طلا و جواهر وجود دارد که افراد با توجه به سلیقه و سبک شخصی خود از میان آن‌ها سبکی را که متناسب با استایل آن‌هاست خریداری می‌کنند. یکی از این سبک‌ها که امروزه میان آقایان و بانوان محبوبیت بالایی پیدا کرده سبک مینیمال است و از میان اکسسوری‌هایی که در این سبک ساخته شده‌اند انگشتر طلا مینیمال دارای تنوع و کارکرد بیشتری است. در ادامه قصد داریم درباره انواع انگشتر طلا مینیمال صحبت کنیم؛ انگشتر طلای مینیمال یکی از انواع انگشتر طلا زنانه است که در جواهری حقانی به فروش می‌رسد؛ در صورتی که قصد خرید طلا آنلاین دارید در همین صفحه می‌توانید انواع انگشتر طلا زنانه و مردانه را مشاهده و در صورت تمایل اقدام به خرید آنلاین کنید.

 

انواع انگشتر طلا مینیمال؛ در عین سادگی جذاب باشید!

صنعت مد و فشن امروزه به سمت سبک‌های مینیمال و ساده گرایش پیدا کرده، به طوری که در صنعت جواهر سازی نیز ورود و جواهرسازان را مجاب به ساخت انواع طلا و جواهر در سبک مینیمال کرده است. انگشتر‌های طلا مینیمال از جمله اکسسوری‌هایی هستند که با سلیقه اکثر افراد همخوانی دارد

انگشتر طلای مینیمال معمولا فاقد سنگ و جواهرات است و عاری از پیچیدگی‌ها است و بسیار سبک است؛ همین مسئله سبب شده قیمت آن نسبت به سبک‌های عربی، کلکته و کلاسیک ارزان‌تر باشد و با بودجه همگان سازگاری داشته باشد. 

انگشتر طلا مینیمال در طرح‌های فانتزی، ظریف و اسپرت وجود دارد و گزینه مناسبی برای انواع مجالس و موقعیت‌ها است؛ همچنین می‌توان این انگشتر‌های زیبا را به عنوان حلقه ازدواج هم خریداری کرد چرا که در عین سادگی جذابیت و ظرافت فوق‌‌العاده‌ای دارند. 

در مجموعه حقانی می‌توانید طیف متنوع و گسترده‌ای از انگشتر طلا مینیمال را مشاهده و در صورت تمایل خریداری کنید؛ در کنار این سبک انگشتر می‌توانید انواع انگشتر طلا بدون نگین، با نگین، انگشتر طلا فانتزی و… را نیز در بخش دسته‌بندی‌ها مشاهده کنید.

 

حقانی؛ معتبرترین مرکز خرید انگشتر طلا مینیمال به صورت آنلاین و حضوری

مجموعه حقانی چند دهه است که در صنعت طلا و جواهر سازی مشغول فعالیت است و در سال‌های اخیر به خاطر رفاه حال مشتریان گرامی در سطح کشور، علاوه بر فروش حضوری، در بستر اینترنت هم شروع به فعالیت کرده است. مشتریان می‌توانند برای خرید آنلاین طلا به سایت جواهری حقانی مراجعه و از تمامی محصولات این مجموعه دیدن کنند. 

این مجموعه در طی چندین سال فعالیت مداوم خود در زمینه ارائه محصولات منحصر به فرد؛ در زمینه ساخت طلا سفارشی و تولید جواهرات دست ساز توسط استادکاران و جواهر‌سازان ماهر ایرانی مشغول به فعالیت است و توانسته رضایت حداکثری مشتریان را جلب کند؛ با این تفاسیر اگر قصد خرید انگشتر طلا مینیمال را دارید پیشنهاد می‌کنیم به کالکشن انگشتر‌های مینیمال طلا مجموعه حقانی سر بزنید و در بخش دسته‌بندی محصولات این بخش را مشاهده کنید. خرید از مجموعه حقانی نیز کار سختی نیست، کافی است محصول مورد نظر را به سبد خرید اضافه کرده و پس از پرداخت وجه منتظر دریافت آن درب منزل باشید.

 

مزایای خرید انواع انگشتر طلا مینیمال از حقانی

خرید از مجموعه حقانی به دلیل تولیدات جذاب و منحصر به فرد و امتیازات فراوانی که دارد تجربه دلنشینی را برای شما به همراه خواهد داشت. از جمله مزایایی که با خرید انگشتر طلا مینیمال و دیگر محصولات دریافت خواهید کرد می‌توان به موارد زیر اشاره داشت: 

  • تمامی جواهرات مجموعه حقانی کار دست استادکاران و جواهر‌سازان مطرح ایرانی است. 
  • تمامی محصولات به صورت طلای 18 عیار تولید می‌شوند اما در صورتی که مشتری درخواست ساخت انگشتر طلا مینیمال با عیار 21 را داشته باشد به درخواست مشتری احترام گذاشته می‌شود و مطابق میل او رفتار خواهد شد.
  • امکان سفار انگشتر طلا مینیمال در وزن و طرح دلخواه مشتری وجود دارد.
  • کیفیت بالا، تمایز در طراحی و قیمت مناسب یکی از مزایای طلا و جواهرات این مجموعه است.

 

قیمت انگشتر طلا مینیمال 

به طور کلی در هنگام خرید آنلاین باید به عوامل مختلفی توجه داشت که این عوامل و فاکتورها در مورد طلا و جواهرات متنوع و حساس‌تر است. در ادامه به چند عامل مهم و تاثیرگذار بر قیمت انگشتر طلا مینیمال می‌پردازیم: 

وزن: یکی از فاکتورهای مهم در تعیین انگشتر وزن آن است؛ انگشترهای مینیمال طلا به دلیل طراحی ساده‌ای که دارند سبک وزن هستند و قیمت آن‌ها نسبت به سایر سبک‌ها چون کلکته، عربی و… بسیار مناسب است.

اجرت ساخت: هر چه طلا و جواهرات از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشند اجرت ساخت آن‌ها بیشتر و در نتیجه قیمت نهایی برای مشتری گران‌تر تمام می‌شود؛ انگشترهای مینیمال طلا به دلیل این که فاقد پیچیدگی هستند از قیمت پایین‌تری برخوردارند.

سود فروشنده: مبلغ مالیات معمولا به صورت ثابت و 9 درصدی است؛ سود فروشنده نیز بین 7 تا 11 درصد متغیر است. 

عیار: عیار به معنی میزان خالص طلا در محصولات است. به طور کلی تمامی طلا و جواهرات در دو عیار 18 و 21 تولید می‌شوند. هر چه عیار طلا بالاتر باشد قیمت آن نیز بیشتر می‌شود. لازم به ذکر است که تمام محصولات مجموعه حقانی 18 عیار هستند اما با توجه به درخواست مشتری با عیار 21 نیز قابل تولید هستند.

در مجموعه حقانی می‌توانید متنوع‌ترین طلا و جواهرات را با تضمین کیفیت و قیمت خریداری کنید.

 

سبد خرید
طبقه بندی محصول
محدوده قیمت
1،423،00015،725،000
رنگ طلا
وزن طلا
سنگ مورد استفاده
برای دریافت کد تخفیف شماره تماس خود را وارد کنید